Doğru Ücret Yönetimi, Bütçe Ve İnsan Kaynağının Korunması Demektir

Ücret yönetimi, “şirket politikası veya prosedürleri aracılığıyla bir çalışana çalışmaları için bir tür parasal değer dağıtma eylemi” olarak tanımlanır. Ücret yönetimi hem kurumun amaçlarına hem de çalışanın beklentilerine uyan ve bunlar arasında denge sağlayan önemli bir insan kaynakları yönetimi araçlarındandır. “Ücret yönetiminin temel amacı, çalışana ödenecek ücretin yeterli ve adil olmasını sağlamaktır. Yeterli ücret; kuruluşun amacına ulaşması için çalışanı motive etmek ve istenilen nitelikteki çalışanı kuruma çekilebilmesini ve elde tutulmasını sağlayacak bir ücret düzeyi olarak tanımlanabilir.” Bu tanımdan da görüleceği üzere, ücretlendirme uygulamalarının insan kaynağının elde tutulmasında önemli bir yeri vardır.

İnsan kaynakları yönetimi açısından çalışanların ücretlendirilmesi önemle ele alınmalı ve mümkün olduğunca nesnel kriterlere göre hareket edilmelidir. Çalışanlar ne aldıkları kadar neden bu ücreti aldıklarını, ne zaman artış olacağını, artışta nelerin rol oynadığını, performansın ücrete nasıl yansıdığını, statülere ilişkin ücret standartlarının ne olduğunu bilmeleri hem kurum açısından hem çalışan açısından önemli ve güdüleyicidir. Bunlar netleşmediğinde insan kaynakları şeffaflık ilkesi zedelenir, çalışanların kuruma olan güveni azalabilir.

Ücret Yönetimi, çalışan ücretlendirmesinin sağlam politikalarının, programlarının ve uygulamalarının oluşturulması ve uygulanması anlamına gelir. Esasen çalışanlara adil, hakkaniyetli ve mantıklı bir şekilde çalışmalarının karşılığının ödenmesi için sistematik ve bilimsel bir yaklaşımın uygulanmasıdır.

Ücret Yönetiminin Amaçları

Ücret yönetiminin temel amacı kısaca hem çalışanların hem de organizasyonun ihtiyaçlarının karşılanması olarak ifade edilebilir.

 • Nitelikli personel edinmek.
 • Mevcut çalışanları korumak.
 • Eşitliği sağlamak.
 • İstenilen davranışı ödüllendirmek.
 • Maliyetleri kontrol etmek.
 • Yasal düzenlemelere uymak.
 • Daha fazla idari verimlilik.
 • Motive Edici Personel.
 • Tazminatta Tutarlılık olmak.
 • Yeterli olmak.

Ücret Belirlenmesindeki Kriterler

Ücret yönetimi, belirli hedeflerle bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışır ve insanlara adil bir maaş ödenmesini sağlar.

 • Çalışma performansı
 • Durum
 • Sorumluluklar
 • Deneyim
 • İş pazarı
 • Şirket bütçesi

Ücretlendirme Sistemin Kurulması

Ücretlendirme sistemi oluşturma süreci 7 ana adımdan oluşmaktadır:

 1. Ücret politikasının belirlenmesi
 2. Sisteme dahil edilecek işlerin tanımlanması (iş/rol tanımları)
 3. İş değerlemenin gerçekleştirilmesi
 4. Piyasa ücret verilerinin temin edilmesi
 5. Ücret yapısının oluşturulması
 6. Çalışanların bilgilendirilmesi
 7. Sistemin işletimi

İnsan Kaynakları yöneticileri neden ücret yönetimine önem vermeli?

Etkili ücret yönetimi hem işverene hem de çalışana fayda sağlar. İşlerinin karşılığında adil bir temel maaş, cömert yan haklar ve teşvikler alan profesyonellerin işlerinde kalmaları ve yüksek performans ve moral seviyelerini korumaları çok daha olasıdır. Etkili ücret yönetimi , çalışanların katılımını teşvik eder ve böylece şirket başarısına yol açar.

Profesyonel Ücret Yönetimi kurum için neden faydalıdır?

Profesyonel ücret yönetimi öncelikle çalışanların kuruma karşı olan güvenini arttıracaktır. Güvenen bir çalışan daha motive bir şekilde çalışacaktır. Çalışma motivasyonu yüksek olması hem bireysel anlamda daha kariyer odaklı bir çalışan ve bu çalışan kurumun vizyon ve misyonuyla daha yüksek performans gösterecektir. Profesyonel ücret yönetimi yapabilen bir işletme maliyet dengesini de doğru şekilde kurar. Personellerin gözünde kurumsal ücret yönetimi yapan şirketlerin itibarı yüksek olur.

Müşterilerimize Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

 • Ücret sisteminin geliştirilmesi
 • Ücret politikasının belirlenmesi
 • İşlerin göreceli değer sıralamasını oluşturulması (İş analizi, iş tanımları, iş değerleme)
 • Ücret yapısını geliştirilmesi desteği
 • Prim sistemi tasarımı
 • Yan haklar analizi ve tasarımı
 • Ödüllendirme süreçleri tasarımı

Doğru ücret yönetimi, bütçe kaymasını engeller ve personel memnuniyeti sağlar.

Uzmanlarımız