İş hayatının tarafları arasındaki bireysel ve toplu hukuki ilişkilerin nasıl yürütüleceğini, tarafların hak ve sorumlukları ve genel mevzuat hakkında size yardımcı olabiliriz.

Dinamik ve hassas dengeler üzerine kurulu olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çok yönlü ve karmaşık süreçleri kapsar. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hem işçiye hem işverene haklar tanıyan ve haklarını belli kanunlar çerçevesinde koruyan dinamikleri içerisinde bulundurur. En genel tanımıyla işçi işveren haklarının nasıl kullanılabileceğini kapsamlı bir şekilde ifade eder.

Günümüzdeki iş yaşamında hem işçi açısından hem işveren açısından birçok hukuki süreç vardır ve bu konularda uzman desteğine ihtiyaç vardır.

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Fesih Bildirimlerinin Takibi (İşçi-İşveren)
 • Çalışma Koşullarının Hukuka Uygunluğunun Denetimi ve Hukuka Uygun Hale Getirilmesini Sağlama (İşçi-İşveren)
 • Beyaz Yaka Suçları (İşveren)
 • Çalışma İzni (İşçi-İşveren)
 • Yasal Temsil (İşçi-İşveren)

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Fesih Bildirimlerinin Takibi

İşçi ve İşveren arasındaki ilişkinin dayandığı hukuki kaynak İş Sözleşmesidir. İşleyişi bakımından içeriği yanlış anlaşılmalar ve hak kayıplarına sebep olmamak amacıyla tabiri caizse ince elenip sık dokunması gereken bir husustur. Bu Kapsamda İş Akdi ve eklerinin özellikle veri politikası da dikkate alınarak alanlarında uzman avukatlarımızın titizlikle yürüttüğü süreçte düzenlenir ve işçilerin özlük dosyalarında yerini alır. Bir yandan önleyici tedbir niteliğinde olan bu işlem ileride doğabilme olasılığı olan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi yahut karşılaşılması halinde çözüme kavuşmasında en büyük yardımcınız olacaktır.

Çalışma Koşullarının Hukuka Uygunluğunun Denetimi ve Hukuka Uygun Hale Getirilmesini Sağlama

Başlıca çalışma koşulların hukuka aykırı olması nedeniyle işçi tarafından iş akdinin haklı feshi en fazla karşımıza çıkan uyuşmazlık türlerindendir. Bu uyuşmazlıkların sonucunda Mahkeme Kararların ile Haklı feshe dayanarak işçiler kıdem ve şartlarının sağlanması halinde ihbar tazminatına kimi zaman da kötü niyet tazminatına hak kazanabiliyorlar. Oysaki sürecin hukuka uygun halde yürütülmesi halinde tazminat ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Beyaz Yaka Suçları

1930’lu yılların sonunda ekonomik suç kavramının ortaya çıkması ile I. Dünya savaşından sonraki dönemde gelişen ve değişen iş yaşantısı ve birçok farklı sektörde çalışan sayısındaki artışın söz konusu olması ile çalışan sıfatına sahip kişilerin işlediği yahut işleyebileceğinde hareketle suçların ortaya konulması için oluşturulmuş bir terimdir.

2018 Global Hile ve Suistimal Raporuna göre (ACFE Raporu) ortalama olarak şirketler yıllık cirolarının %5’ini çalışanlarının beyaz yaka suçlarının da dahil olduğu mesleki suistimalleri sebebiyle kaybediyorlar.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 125 ülkeden 2.504 vaka, Türkiye’den ise yalnızca 13 vaka bildirilmiştir. Bildirilen 2.504 vakaya göre hazırlanan raporda özetle, şirketlerin beyaz yakalılar tarafından işlenen suçlar nedeniyle vaka başına ortalama kaybının 1.509.000 USD olduğu, vakalarda en çok görülen suiistimal türünün şirket varlıklarının kötüye kullanılması, en az görülen suiistimal türünün ise uzmanlık gerektirmesi nedeniyle mali tablo hileleri olduğu belirtilmiştir. Ancak suiistimal türleri incelendiğinde, en az görülen suiistimal türünün mali tablo hileleri olmasına rağmen bu suiistimal türünden kaynaklanan şirket zararlarının şirket varlıklarının kötüye kullanılmasına göre yaklaşık 9,5 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Suçları, Kişisel Veri İhlalleri, Haksız Rekabet, Hileli ve Taksirli İflas, Evrakta Sahtecilik, Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması ve Güvenin kötüye kullanılması suç tipleri TCK’da düzenlenmiş en yaygın suç tiplerindendir.

Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan tüm yabancıların Türkiye Cumhuriyeti içinde çalışabilmeleri için; ‘’4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında’’ Kanunu gereğince Çalışma izin Belgesi almış olmaları gerekmektedir.

2021 yılında KANUNA AYKIRI kaçak çalıştırılan işçi başına işverene kesinleşen ceza miktarları Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre; 11.796,00 TL’ye varmıştır.

 • Yükümlülükleri yerine getirmeden süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 784,00 TL
 • Yükümlülükleri yerine getirmeden yabancı çalıştıran işverene 784,00 TL
 • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 9.438,00 TL
 • Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene 11.796,00 TL

Yasal Temsil

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında doğan davaları üç ana grupta inceleyebiliriz. Bunlar; İşçilik ve İşçi Alacağı Davaları, İş Hukuku Tespit Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Davalardır.

İşçilik ve İşçi Alacağı Davaları

Kıdem Tazminatı Davası, İhbar Tazminatı Davası, Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası, İşe İade Davası, Kötü niyet, Tazminatı Davası, Bakiye Süre Ücreti Davası, Eşit Davranmama Tazminatı Davası, Boşta Geçen Süre Tazminatı Davası, İşe Başlatmama Tazminatı Davası, Sendikal Tazminat Davası, Ücret Alacağı Davası, Fazla Mesai Ücreti Davası, Yıllık İzin Ücreti Davası, Yol ve Yemek Ücreti Davası, Prim Ücreti Davası, Ulusal Bayram ve Genel Tatil ( UBGT ) Ücreti Davası, Evlilik Tazminatı Davası, Askerlik Tazminatı Davası, Emekli Tazminatı Davası, Yeni İş Arama İzni Davası

İşçilik ve İşçi Alacağı Davaları

Hizmet Tespiti Davası (Sigortalılık Süresinin Tespiti Davası), Prime Esas Kazancın Tespiti Davası, Diğer Tespit Davaları

İş Kazası ve Meslek Hastalığına İlişkin Davalar

İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası, İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası, Maluliyet Oranının Tespiti Davası, Sürekli İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası, Kurumca Belirlenen Maluliyet Oranına İtiraz Davası, Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Davası, İş Kazası Nedeniyle Rücu Davaları

Müşterilerimize Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

 • Türk İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti, şirketinizin Arabuluculuk sürecinde, Tahkim, İş mahkemelerinde ve Yüksek Mahkemelerde temsili.
 • Türk İş Hukuku kapsamında İş akdi, ekleri ve belgelerinin hazırlanmasına, değiştirilmesine, askıya alınmasına ve sona erdirilmesine yönelik hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri ve İş akdinin sona ermesi sürecinde fesih bildirim gibi hukuki işlerin takibi.
 • Beyaz yaka suçları olarak da adlandırılan suçların ortaya çıkarılması ve ispat yükü kapsamında delillerin saklanması konusunda işverenlere hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Çalışanlara karşı ticari sırrın ifşası, gizlilik yükümlülüğü ihlalleri, haksız rekabet ve sadakat yükümüne aykırılık nedenlerine dayalı tazminat davaları açılması,
 • İş Akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması;
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması hizmeti sunulması,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri kanunu kapsamında Müzakere ve belge ve dokümanların hazırlanması hizmeti sunulması,
 • Grev ve Lokavt süreçlerine ilişkin müzakerelerinin sürdürülmesi ve/veya danışmanlığı
 • Şirketinize ilişkin İnsan Kaynakları politikanızın gözden geçirilmesi, İşçi-işveren ihtilafları bağlamında yeni İnsan kaynakları politikası oluşturulması.
 • İnsan Kaynakları departmanı ve yöneticilere yönelik Türk İş Kanunu ve ilgili Mevzuat kapsamında eğitim, seminer ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi
 • Yasal mevzuat ve hali hazırda mevcut olan idari uygulamalar hususunda düzenli ve yeterli bilgilendirme.
 • İşçilerin Çalışma ve Oturma izinlerine ilişkin mevzuat kapsamında danışmanlık hizmeti ve hukuki işlerin yürütülmesi.

Uzmanlarımız

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Danışmanlığı