1.1. 01/01/2024 – 31/12/2024 DÖNEMİ İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edilen ve 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük net 566,73 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre aylık brüt ve net asgari ücret bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Aylık Brüt Asgari ÜcretAylık Net Asgari
20.002,50 TL17.002,12 TL

1.2. 2024 YILI İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET VE YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti %5 peşin ödeme indirimi ile birlikte 23.502,94 TL‘dir.

İşçi Prim Payı (%14)İşs.İşçi Primi (%1)Gelir Vergisi MatrahıAsg.Ücr. Vergi.İst.Asg.Ücr. DV.İst.Kesintiler ToplamıNet Ödenecek TutarASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
2.800,35200,0317.002,122.550,32151,823.000,3817.002,1223.502,94*

* 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

1.3. 2024 YILI İÇİN BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bir asgari ücretli için, 2023 yılı ikinci yarısı ile 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin işverene maliyetinin karşılaştırmasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2023/2024 Asgari Ücret Maliyet KarşılaştırmasıBrüt Asgari ücretİŞVEREN MALİYETİMaliyet Değişim TutarıMaliyet Değişim Oranı
1/1/2023 – 31/12/202313.414,5015.762,047.740,90%49,11
1/1/2024 – 31/12/202420.002,5023.502,94

* 05510 (5 puanlık indirim) teşviki dikkate alınmıştır.

Tabloda görüleceği üzere 2024 yılında, 2023 yılının ikinci yarısına göre %49,11 maliyet artışı gerçekleşecektir.

1.4. ASGARİ ÜCRETİN DİĞER PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilindiği üzere asgari ücretin, çalışma hayatında işçilik maliyeti üzerindeki etkisi ile yanı sıra, prime esas kazanç taban-tavanı, aile ve çocuk zammı, yemek yardımı, idari para cezaları ve BES gibi birtakım parametreler üzerinde de etkileri olmaktadır.

1.4.1. Prime Esas Kazanç Açısından;

İşyeriGünlükAylık
Alt Sınır666,7520.002,50
Üst Sınır5.000,63150.018,90

1.4.2. Çırak ve Öğrencilere Ödenecek Ücretler Açısından;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin ücretleri aşağıdaki tutarlarda olacaktır.

İşyeriÇırak/ÖğrenciTutar
Yirmi ve üzerinde personel çalıştıranÖğrenci5.100,63
Yirmiden az personel çalıştıranÖğrenci2.550,31
Çalışan sayısına bakılmaksızınAday çırak ve Çırak5.100,63

1.4.3. 1/1/2024 İla 31/12/2024 Tarihleri Arasında Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları Açısından;

YardımAsgariÜcret Tutar
Yemek parası (günlük)%23,65157,69
Çocuk zammı (Aylık)%2400,05
Aile zammı (Aylık)%102.000,25

1.4.4. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar Açısından;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olamayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında taban ve tavan prime esas kazançları aşağıdaki gibi olacaktır.

Prime Esas KazançGünlükAylık
Taban566,7317.002,12
Tavan1.700,2151.006,36

1.4.5. Eski Adı ile Bağ-Kur Sigortalılarının Prime Esas Günlük Kazançlarının Alt ve Üst Sınırlarına Göre Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarları Açısından;

Prime Esas KazançPrim Oranı (%)Prim Tutarı
Taban34,56.900,81
Tavan34,551.756,08

1.4.6. İdari Para Cezaları Açısından;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
Buna göre, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında işlenen fiiller için 17.002,13 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

1.4.7. BES Kesintisi Açısından;

Bilindiği üzere 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar olarak belirlenmiştir. Hesaplanan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı (kuruş tutarı) dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında, sigortalının daha yüksek bir kesinti talebinin olmaması halinde, asgari ücretli bir çalışanın aylık BES kesintisi 600,00 TL. olacaktır.

2024 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı Parametreleri

2024 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı Parametreleri